పాటల రారాజు… కొసరాజు

పాటల రారాజు… కొసరాజు

Kosaraju Raghavaiah

పాటలు వ్యంగంగా సాగుతాయి , చివరకి వచ్చేసరికి ప్రేక్షకులతో గొల్లున నవ్విస్తాయి. అలాగే ఆయన పాటలు ఆవేశాన్ని, ఆలోచనని కూడా రగిలిస్తాయి . మట్టి వాసనని మనసుకి చేరుస్తాయి.అందుకే తెలుగు పాటల సాహిత్యం లో.……..Read More…..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s